Welcome to Lexus-Tech.eu, your official source of Lexus service and repair information.

Register here

Huidige gebruikers: 1424

Verantwoording

1. Gebruik van Technische Informatie
De technische informatie die op deze website is gepubliceerd, is uitsluitend bestemd en wordt uitsluitend beschikbaar gemaakt voor gebruikers die over de vereiste professionele en technische vaardigheden, kennis en kwalificaties beschikken, evenals de vereiste uitrusting en gereedschappen. Specifieke reparatie- of onderhoudswerkzaamheden moeten worden uitgevoerd met de daarvoor bestemde en gespecificeerde uitrusting en gereedschappen, en vervangingsonderdelen of -componenten. Reparatie- of onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd door gebruikers van deze website op basis van, tengevolge van of in verband met de technische informatie die is gepubliceerd op deze website worden uitgevoerd onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van de betreffende gebruiker, en Toyota Motor Europe NV/SA, een van haar dochterondernemingen en/of een van haar nationale distributeurs kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor lichamelijk letsel, schade aan eigendommen, verlies, kosten, of enigerlei andere schade, of enigerlei inbreuk op wetten of regelingen, die voortkomen uit dergelijke reparatie- of onderhoudswerkzaamheden.

2. Garantie-informatie verwerkt in deze documenten
Informatie die specifiek betrekking heeft op de bepalingen en voorwaarden van enigerlei specifieke garantie-actie ondernomen door Toyota Motor Europe NV/SA, een van haar dochterondernemingen en/of een van haar nationale distributeurs, en die is verwerkt in enigerlei document dat op deze website is gepubliceerd, vormt geen technische informatie. Dergelijke informatie heeft betrekking op vroegere garantie-acties ondernomen door Toyota Motor Europe NV/SA, een van haar dochterondernemingen en/of een van haar nationale distributeurs, en bijgevolg zijn noch Toyota Motor Europe NV/SA noch een van haar dochterondernemingen en/of een van haar nationale distributeurs gebonden door dergelijke garantie-acties, of door enigerlei bepaling en voorwaarde daarvan. Onder geen enkel beding vormt dergelijke informatie een garantie, verplichting of belofte van of door Toyota Motor Europe NV/SA, een van haar dochterondernemingen en/of een van haar nationale distributeurs om dergelijke garantie-acties toe te passen, te verlengen of te vernieuwen.

3. Aanspraak op opwaardering of reparatie
Het feit dat een stuk technische informatie die betrekking heeft op een specifieke opwaardering of op specifieke reparatiewerkzaamheden voor een specifieke reeks voertuigen op deze website is gepubliceerd, en dat het voertuig dat toebehoort aan of wordt gebruikt door een gebruiker van deze website binnen de betreffende reeks valt, betekent niet als zodanig dat het voertuig van de gebruiker effectief opgewaardeerd of gerepareerd moet worden. Een dergelijke noodzaak dient te worden beoordeeld door een professioneel reparatiebedrijf (een Geautoriseerd Reparatiebedrijf indien een dergelijke opwaardering of dergelijke reparatiewerkzaamheden onderdeel uitmaken van een garantie-actie van Toyota Motor Europe NV/SA, een van haar dochterondernemingen en/of een van haar nationale distributeurs).